Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci
PROMOCJA WA-PRO DLA NOWYCH FIRM E-mail
Otwarcie firmy wiaze sie z wieloma wydatkami. Chcac wspomóc przedsi?biorców w rozpoczynaniu dzia?alno?ci gospodarczej oferujemy 30% rabatu na programy WA-PRO dla nowopowsta?ych firm.

Oferta WA-PRO to nowoczesne, kompleksowe i sprawdzone oprogramowanie wspomagaj?ce zarz?dzanie dla ró?nej wielko?ci firm, o zró?nicowanej skali potrzeb pogrupowane w pi?? linii: WA-PRO START, WA-PRO BIZNES, WA-PRO PRESTI?, WA-PRO BIURO i WA-PRO Mobile. Ró?ni? si? one mi?dzy sob? liczb? wchodz?cych w sk?ad modu?ów oraz ich funkcjonalno?ci?.

Nasze aplikacje rosn? razem z Twoj? firm?.
Rozwój firmy nie oznacza konieczno?ci zmiany oprogramowania. Dzi?ki mo?liwo?ci rozbudowy o kolejne modu?y i stanowiska oraz przej?cia od programów WA-PRO START przeznaczonych dla pocz?tkuj?cej, ma?ej firmy, do programów linii WA-PRO BIZNES i WA-PRO PRESTI? nasze oprogramowanie umo?liwia realizacj? zwi?kszonej ilo?ci zada? rozwijaj?cej si? firmy.


REGULAMIN PROMOCJI

  1. Z oferty promocyjnej mog? skorzysta? nowopowsta?e firmy (w okresie do 9 miesi?cy od daty rejestracji - wpis do KRS lub Ewidencji Dzia?alno?ci Gospodarczej)
  2. Promocja dotyczy firm, które po raz pierwszy decyduj? si? na zakup oprogramowania WA-PRO
  3. Rabat obowi?zuje tylko na oprogramowanie firmy marki WA-PRO
  4. Warunkiem uzyskania rabatu jest przedstawienie w Pionie Biznesowym WA-PRO firmy Asseco Business Solutions lub u jednego z Partnerów lub Dealerów za?wiadczenia wymienionego w pkt. 1 niniejszego regulaminu
  5. Promocji nie mo?na laczyc z innymi
  6. Promocja trwa od 18 kwietnia 2005 r. do odwo?ania
  7. Zastrzegamy sobie mo?liwo?? zmiany warunków promocji w trakcie jej trwania z przyczyn od niej niezale?nych
  8. Oferta promocyjna dost?pna na terenie ca?ego kraju w sieci sprzeda?y.
designed by www.madeyourweb.com
37 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='115' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1611478127)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='64ea4c292ff550ef06e691f6f12d329c'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('a197964c198dd2c1fe73bcf6447f78c8')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '17db90df917fd7b6e584fca4a96ed87f','1611479327','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='115'
16 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='123' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-01-24 11:08:48') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-01-24 11:08:48') AND a.access <= 0
17 UPDATE mos_content SET hits=(hits+1) WHERE id='123'
18 SELECT hits FROM mos_core_log_items WHERE time_stamp='2021-01-24' AND item_table='#__content' AND item_id='123'
19 UPDATE mos_core_log_items SET hits=(hits+1) WHERE time_stamp='2021-01-24' AND item_table='#__content' AND item_id='123'
20 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
21 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
22 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
23 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
24 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
25 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '115' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
26 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
27 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
28 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
29 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
30 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
31 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
32 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
33 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-01-24 11:08:50') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-01-24 11:08:50') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
34 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
35 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
36 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
37 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'